NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA - Projekty UE - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

 

Projekt „NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILM I MULTIMEDIA W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ”

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu – 360 187,50 zł

Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Społecznego – 348 937,50 zł

Data rozpoczęcia – 01/08/2017

Data zakończenia – 30/09/2020

Projekt zakłada podniesienie kompetencji i kwalifikacji 75 studentów na modyfikowanym kierunku Film i Multimedia, niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku pracy w trakcie 3 letnich studiów licencjackich na 7 różnych specjalizacjach. Do projektu włączeni zostaną pracodawcy, którzy będą aktywnymi uczestnikami procesu dostosowywania i realizacji modyfikowanych programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych. Kadra dydaktyczna oraz osoby należące do otoczenia społeczno-gospodarczego będą razem przygotowywać program studiów, sylabusy do nowych modułów dydaktycznych i prezentacje multimedialne. Zdobywana wiedza cyklicznie będzie weryfikowana podczas egzaminów kończących każdy semestr. Kierunek Film i Multimedia uzupełniony zostanie m. in. o następujące moduły:

-autopromocja i autoprezentacja w warunkach rynku multimediów

-nowoczesny rynek filmu i multimediów z wykorzystaniem technologii przyszłości

-pitching

-technologie przyszłości. Praca z wirtualną rzeczywistością.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia (pobierz plik)

Feedback