Scenariopisarstwo podyplomowe - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
SCENARIOPISARSTWO PODYPLOMOWE

SCENARIOPISARSTWO PODYPLOMOWE

Studia trwają 1,5 roku, prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zajęcia weekendowe, możliwe trzydniowe sesje piątek-sobota-niedziela). Specyfika ukończonego wcześniej kierunku studiów (licencjackich lub magisterskich) nie jest elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Studia adresowane są do ludzi dojrzałych, najlepiej z doświadczeniem literackim, którzy chcą poznać warsztat i napisać scenariusz. Efektem końcowym nauki będzie praca dyplomowa - scenariusz filmu fabularnego lub serialu telewizyjnego.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Nowe podejście do nauki scenariopisarstwa.

Program studiów zapewnia słuchaczom pozyskanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu scenarzysty na najwyższym poziomie poprzez łączenie zajęć czysto warsztatowych z innymi, które pogłębiają wiedzę i znajomość realiów branży audiowizualnej. 

Elementem wyróżniającym program studiów jest skupienie się na opanowaniu umiejętności pisania w wielu formatach i gatunkach, przez co poznają nie tylko zasady rządzące danym gatunkiem i formą, ale także zasady funkcjonujące na rynku - współpracy z zamawiającym, współpracy z innymi scenarzystami, umiejętności wprowadzania korekt i większych zmian w swoim projekcie. W programie ujęta jest nauka Analizy Transakcyjnej, czyli znajomości psychologicznych zasad funkcjonowania człowieka - indywidualnie i w grupie. Jest to niezwykle przydatne dla scenarzystów, ponieważ dzięki pogłębionej wiedzy psychologicznej będą mogli tworzyć złożone i wiarygodne postacie, które wchodzą w wiarygodne relacje i konflikty z pozostałymi postaciami w obrębie wybranego scenariusza. Jest to wiedza bardzo przydatna w kontekście tego, że częstym zarzutem do scenariuszy jest nieumiejętne zarysowanie konfliktów i niewiarygodne prowadzenie postaci. Zupełną nowością jest także wprowadzenie zajęć z improwizacji dla scenarzystów oraz elementów design thinking i art coachingu. W programie zostały ujęte także praktyczne ćwiczenia warsztatowe, dzięki którym studenci szlifują wybrane techniki scenariopisarskie, oraz zajęcia z analizy filmowej, co pozwala zobaczyć zastosowanie tych technik w praktyce. 

Dzięki tak zaplanowanym studiom, studenci opanują nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkich praktyczne umiejętności oraz staną się scenarzystami świadomymi swoich możliwości, umiejętności, oraz gatunku, w którym czują się najlepiej. Pracą dyplomową będzie zamknięty scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego lub kompletny pakiet nowego serialu. Każdy ze studentów ustala indywidualnie zarówno formę, jak i gatunek swojego projektu dyplomowego. Film fabularny będzie rozpisany zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi na rynku prawidłami sztuki scenariopisarskiej. Scenariusz powinien zawierać 90-120 stron maszynopisu i będzie opatrzony odpowiednią eksplikacją. Pakiet serialu będzie składał się ze wszystkich elementów koniecznych w takim dokumencie, łącznie z eksplikacją, opisem postaci, zarysem rozwoju fabuły w dłuższym przebiegu oraz odcinkiem pilotowym. Praca nad projektem dyplomowym będzie przebiegała pod nadzorem i w konsultacji z wybranym przez studenta opiekunem.

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność:SCENARIOPISARSTWO PODYPLOMOWE
Dostępne tryby studiów: zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (na przełomie września i października. Kandydaci zostani poinformowani o terminie telefonicznie)

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni.

Termin składania dokumentów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc)  - do 29.09.2017

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w pierwszym tygodniu października (uwawiane będą indywidualnie) 

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia

- pracę artystyczną w formie elektronicznej (najlepiej na płycie)

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce

- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski

- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski

- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Prace artystyczne kandydaci prezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

- Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron).
- Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk.
- Fotografie.
- Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata).

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Wpisowe – 650 PLN.
Czesne płatne w 16 miesięcznych ratach równych 650 PLN każda.

Czesne płatne od października 2017 r. [1 rok, I semestr studiów] do stycznia 2017 r. [2 rok, III semestr studiów] 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback