Reżyseria - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
REŻYSERIA FILMOWA

REŻYSERIA FILMOWA


W 2018/2019 roku akademickim kontynuujemy rozszerzony program kształcenia (sprawdź!)

Studia reżyserskie trwają trzy lata i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Zajęcia m.in. z historii sztuki, filmu współczesnego, języka filmowego, analizy technicznej filmu, inscenizacji,  scenariopisarstwa, estetyki w filmie, historii powszechnej kina, sztuki nowoczesnej i współczesnej, psychologii mediów poszerzają horyzonty, uczą krytycznego spojrzenia na filmowe gatunki, pomagają zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej i poznać rynek filmowy w Polsce i na świecie.

Obok zajęć z teorii, studenci uczestniczą przede wszystkim w licznych zajęciach praktycznych, uczą się pracy z kamerą, poznają tajniki dźwięku na planie filmowym, mają zajęcia z montażu, a także szeroko rozumianej postprodukcji, uczą się zasad pracy z aktorem, a także z członkami ekipy, które tworzone są najczęściej z kolegami z pozostałych kierunków szkoły (m.in. sztuki operatorskiej, montażu, kreacji dźwięku, aktorstwa) (zobacz fragment warsztatu) Warto dodać, że szkoła dysponuje doskonałym sprzętem w postaci kamer, studiów montażowych, dźwiękowych, postprodukcyjnych, etc.  Można śmiało powiedzieć, że Warszawska Szkoła Filmowa dysponuje wszystkimi narzędziami niezbędnymi do wyprodukowania przez studenta samodzielnego dzieła filmowego pod okiem świetnych wykładowców, którzy są opiekunami artystycznymi wszystkich projektów, powstających w szkole.

Nasi studenci krok po kroku zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w branży filmowej – samodzielnie realizują  różne formy  filmowe począwszy od  etiud, licznych ćwiczeń z zakresu krótkich form jak teledysk, reklama, spot społeczny, adaptacja filmowa,  film dokumentalny i film fabularny. Dzięki tym umiejętnościom mają ułatwiony start do podjęcia pracy  w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji. Każdy rok studiów kończy się egzaminem, podczas którego student przedstawia zrealizowany przez siebie film roczny, który jest oceniany przez komisję złożoną z przedstawicieli kadry pedagogicznej (poznaj kadrę) z różnych kierunków Warszawskiej Szkoły Filmowej, pod przewodnictwem Kanclerza szkoły Macieja Ślesickiego. 

Warszawska Szkoła Filmowa organizuje także dla swoich studentów różnego rodzaju warsztaty i spotkania master class z najwybitniejszymi przedstawicielami świata filmowego (zobacz fragment master class)

Mając na uwadze dynamiczne zmiany na świecie i w branży filmowej, aby nadążyć za nowymi oczekiwaniami pracodawców, wprowadziliśmy w roku 2017/2018 nowe przedmioty nauczania na kierunku Film i Multimedia, w tym na zajęciach z Reżyserii. Będą to między innymi takie przedmioty jak: autopromocja i autoprezentacja w warunkach rynku multimediów, nowoczesny rynek multimediów – organizacja, struktury, potrzeby pracodawców, pitching workshop oraz projekty multimedialne a także technologie przyszłości i praca z wirtualną rzeczywistością. Dzięki tym zajęciom każdy student będzie umiał stworzyć wirtualne cv, nauczy się jak budować personal branding (odkrywanie i budowanie marki osobistej), co także ułatwi poruszanie się na rynku pracy w przyszłości.

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Reżyseria Filmowa, w trybie dziennym. Absolwenci, po realizacji filmu dyplomowego i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

 

 

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: REŻYSERIA FILMOWA
Dostępne tryby studiów: dzienny

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 prowadzana jest w oparciu wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocenę zaprezentowanych prac.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 15 września 2018, godz. 10:00

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 14 września włącznie wraz z wersją elektroniczną pracy artystycznej.

REJESTRACJA ONLINE

Prace artystyczne kandydaci prezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( do wyboru):

- Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron).
- Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk.
- Fotografie.
- Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata).

* scenariusz należy wysłać do 07 września w wersji elektronicznej na adres info@szkolafilmowa.pl (wersję papierową kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* film lub teledysk na płycie DVD kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* zdjęcia wywołane w formie odbitek od 15 do 20 zdjęć (format i tematyka są dowolne, w kolorze lub czarno- białe)

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla osób, które nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości)
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)
- praca artystyczna na płycie (do akt). Drugi egzemplarz Kandydat przynosi ze sobą bezpośrednio na egzamin wstępny!

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce
- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

UWAGA! W celu sprawdzenia kompetencji językowych, cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim składają dokumenty rekrutacyjne osobiście.

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:


Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 2500 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - 38 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
1250 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
500 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 
- Czesne płatne w rozrachunku rocznym: 11500 PLN rocznie  

Terminy płatności 
- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback