pl#jpalio.cms.category#REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO

Realizacja Obrazu FIlmowego


W 2018/2019 roku akademickim kontynuujemy rozszerzony program kształcenia (sprawdź!)

Studia operatorskie trwają trzy lata i przygotowują do pracy w zawodzie operatora kamery, operatora obrazu, ale także np. specjalisty ds. post-produkcyjnej obróbki obrazu (np.: korekcji barwnej cyfrowego obrazu filmowego). Podczas zajęć warsztatowych studenci poznają podstawy sztuki operatorskiej, zagadnienia dotyczące cyfrowego zapisu obrazu w technologii klasycznej i stereoskopowej, kreacji efektów komputerowych oraz post-produkcyjnej obróbka obrazu. 

W programie m.in.

W programie m.in. język filmu, dramaturgia i scenariopisarstwo, sztuka operatorska, światło i montaż w filmie, historia filmu polskiego, antropologia i kultura popularna, warsztat filmu dokumentalnego, narracja telewizyjna czy prawo autorskie.

Podczas zajęć warsztatowych studenci poznają podstawy sztuki operatorskiej, zagadnienia dotyczące cyfrowego zapisu obrazu w technologii klasycznej i stereoskopowej, kreacji efektów komputerowych oraz post-produkcyjnej obróbka obrazu. 
Tok studiów przewiduje zajęcia prowadzone w warunkach planu filmowego oraz w studio cyfrowej obróbki obrazu. W ramach programu nauczania studenci realizują ćwiczenia i etiudy filmowe. Na zakończenie każdego roku nauki studenci realizują filmy roczne.
Studenci oprócz zdobywania szeroko pojętej edukacji medialnej, filmowej i kulturalnej od początku nauki będą współpracować ze studentami innych dziedzin sztuki filmowej: reżyserii, montażu, kreacji dźwięku, montażu. Będą brać udział w warsztatach pracy z aktorami, warsztatach scenopisarskich, montażowych (zobacz fragment warsztatu)

Nasi studenci krok po kroku zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w branży filmowej – samodzielnie realizują  różne formy  filmowe począwszy od  etiud, licznych ćwiczeń z zakresu krótkich form jak teledysk, reklama, spot społeczny, adaptacja filmowa,  film dokumentalny i film fabularny. Dzięki tym umiejętnościom mają ułatwiony start do podjęcia pracy  w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji. Każdy rok studiów kończy się egzaminem, podczas którego student przedstawia zrealizowany przez siebie film roczny, który jest oceniany przez komisję złożoną z przedstawicieli kadry pedagogicznej (poznaj kadrę) z różnych kierunków Warszawskiej Szkoły Filmowej, pod przewodnictwem Kanclerza szkoły Macieja Ślesickiego. 
Wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej to czynni zawodowo praktycy, specjaliści branży filmowej, telewizyjnej, gier wideo i multimediów,  m.in. dr hab. Andrzej Ramlau – wybitny operator, laureat licznych nagród, autor zdjęć m.in. do filmów Stanisława Barei, prof. Andrzej Jaroszewicz – operator i reżyser, współpracował z m.in. Krzysztofem Kieślowskim, Andrzejem Wajdą, Andrzejem Żuławskim oraz Andrzej Wolf, Jarosław Kupść i inni.

Warszawska Szkoła Filmowa organizuje także dla swoich studentów różnego rodzaju warsztaty i spotkania master class z najwybitniejszymi przedstawicielami świata filmowego (zobacz fragment master class)
Współpracujemy między innymi z Polish Society of Cinematogrphers, Stowarzyszeniem SMPTE oraz firmą Di-factory (przeczytaj o współpracy).

Mając na uwadze dynamiczne zmiany na świecie i w branży filmowej, aby nadążyć za nowymi oczekiwaniami pracodawców, wprowadziliśmy od roku 2018/2019 nowe przedmioty nauczania na kierunku Film i Multimedia, w tym na zajęciach z Realizacji Obrazu Filmowego.

Będą to między innymi takie przedmioty jak:

- autopromocja i autoprezentacja w warunkach rynku multimediów

- nowoczesny rynek multimediów

- organizacja, struktury, potrzeby pracodawców

- pitching workshop

- projekty multimedialne

- technologie przyszłości i praca z wirtualną rzeczywistością.

Dzięki tym zajęciom każdy student będzie umiał stworzyć wirtualne cv, nauczy się jak budować personal branding (odkrywanie i budowanie marki osobistej), co także ułatwi poruszanie się na rynku pracy w przyszłości.

 

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Realizacja Obrazu Filmowego, w trybie dziennym. Absolwenci, po realizacji filmu dyplomowego i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
Dostępne tryby studiów: dzienny

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 prowadzana jest w oparciu wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocenę zaprezentowanych prac.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 15 września 2018 od godziny 10.00

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 14 września włącznie wraz z wersją elektroniczną pracy artystycznej.

 

REJESTRACJA ONLINE

Prace artystyczne kandydaci prezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( do wyboru):

- Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron).
- Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk.
- Fotografie.
- Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata).

* scenariusz należy wysłać do 08 czerwca w wersji elektronicznej na adres info@szkolafilmowa.pl (wersję papierową kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* film lub teledysk na płycie DVD kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* zdjęcia wywołane w formie odbitek od 15 do 20 zdjęć (format i tematyka są dowolne, w kolorze lub czarno - białe)

 

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla osób, które nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości)
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)
- praca artystyczna na płycie (do akt). Drugi egzemplarz Kandydat przynosi ze sobą bezpośrednio na egzamin wstępny!

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce
- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

UWAGA! W celu sprawdzenia kompetencji językowych, cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim składają dokumenty rekrutacyjne osobiście.

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.Czesne:


Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 2500 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - 38 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
1250 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
500 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 
- Czesne płatne w rozrachunku rocznym: 11500 PLN rocznie  

Terminy płatności 
- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

 

 

Feedback