Montaż - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
MONTAŻ

MONTAŻ


W 2018/2019 roku akademickim kontynuujemy rozszerzony program kształcenia (sprawdź!)

 

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie nauki studenci realizują praktyczne ćwiczenia montażowe mające na celu naukę montażu na potrzeby form fabularnych i dokumentalnych, uwzględniając różnice techniki montażowej w zależności od rodzaju materiałów wyjściowych. Uczelnia zapewnia stanowiska montażowe do ćwiczeń podczas zajęć i do ćwiczeń indywidualnych. 

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Montaż filmowy, w trybie dziennym i w trybie zaocznym. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

ZAJĘCIA - ZARYS PROGRAMU STUDIÓW

Program nauczania obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane ze sztuką montażu różnych form filmowych i warsztatem reżyserii filmowej - podstawy pracy z kamerą i reżyserii filmowej, podstawy języka filmowego i montażu, montaż fabularny i dokumentalny, różne style opowiadania filmowego i wynikające z nich skutki montażowe, budowanie rytmów w scenach aktorskich, budowanie dramaturgii akcji, techniki montażu oddające strukturę czasu i przestrzeni w filmie. Studenci poznają podstawy budowy obrazu ekranowego oraz technik cyfrowych współczesnych systemów komputerowych. Dopełnieniem programu są przedmioty dotyczące historii powszechnej filmu, historii filmu polskiego oraz historii kultury i sztuki.

Przedmioty specjalizacyjne [montaż filmowy] 
Wprowadzenie do montażu filmowego
Język filmu w montażu
Montaż fabularny
Montaż dokumentalny
Analizy montażowe
Realizacja dźwięku w filmie
Compositing
Wprowadzenie do animacji 3D

Przedmioty ogólne [obraz filmowy i audiowizualny] 
Dramaturgia w filmie
Język filmu i wizualizacja
Podstawy pracy z kamerą
Sztuka operatorska
Warsztat reżysersko-operatorski
Analiza techniczna filmu
Warsztat nowych technologii

Przedmioty ogólne [kultura i sztuka] 
Antropologia kultury
Kultura popularna
Historia kultury i sztuki
Kierunki rozwoju filmu współczesnego
Historia filmu polskiego
Historia powszechna kina
Analiza filmu
Struktury kinematografii
Prawo autorskie

Wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej to czynni zawodowo praktycy, specjaliści branży filmowej, telewizyjnej, gier wideo i multimediów,  m.in. dr Zbigniew Niciński - członek założyciel Polskiej Akademii Filmowej w jury Polskich Nagród Filmowych – Orłów, Jarek Kupść – reżyser, scenaryzsta, montażysta, laureat licznych międzynarodowych nagród filmowych i inni (ponzaj kadrę!)

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: MONTAŻ
Dostępne tryby studiów: dzienny i zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni.

Termin składania dokumentów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc)  - do 30.06.2018

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla osób, które nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości)
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce
- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

UWAGA! W celu sprawdzenia kompetencji językowych, cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim składają dokumenty rekrutacyjne osobiście.

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 1250 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - 38 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
950 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
400 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Opłaty za studia w trybie zaocznym
- Wpisowe – 1000 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - 38 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
800 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
100 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback