Reżyseria - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa
REŻYSERIA FILMOWA

REŻYSERIA FILMOWA

Studia reżyserskie trwają trzy lata i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci zdobędą umiejętności niezbędne do pracy nad różnymi formami filmowymi. Będą też mogli podjąć pracę w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji.

Tok studiów przewiduje zajęcia prowadzone w warunkach planu filmowego, pozwalające na efektywną naukę praktycznych umiejętności składających się na warsztat pracy reżysera. W ramach programu nauczania studenci realizują ćwiczenia i etiudy filmowe. Na zakończenie każdego roku nauki studenci realizują filmy roczne.

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Reżyseria Filmowa, w trybie dziennym. Absolwenci, po realizacji filmu dyplomowego i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
Dostępne tryby studiów: dzienny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 prowadzana jest w oparciu wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocenę zaprezentowanych prac.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 17 czerwca 2017 r. od godziny 10.00

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 16 czerwca włącznie wraz z wersją elektroniczną pracy artystycznej.

REJESTRACJA ONLINE

Prace artystyczne kandydaci prezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( do wyboru):

- Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron).
- Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk.
- Fotografie.
- Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata).

* scenariusz należy wysłać do 10 czerwca w wersji elektronicznej na adres info@szkolafilmowa.pl (wersję papierową kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* film lub teledysk na płycie DVD kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* zdjęcia wywołane w formie odbitek od 15 do 20 zdjęć (format i tematyka są dowolne, w kolorze lub czarno

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:
- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

- wersję elektroniczną pracy artystycznej (najlepiej na płycie)

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:


Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 2500 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
1250 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
500 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 
- Czesne płatne w rozrachunku rocznym: 11500 PLN rocznie  

Terminy płatności 
- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback