Reżyseria podyplomowa - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa
REŻYSERIA PODYPLOMOWA

REŻYSERIA PODYPLOMOWA

Studia podyplomowe trwają 1,5 roku, prowadzone są w systemie niestacjonarnym - zajęcia w piątki (od 17.00), soboty i niedziele. Specyfika ukończonego wcześniej kierunku studiów (licencjackich lub magisterskich) nie jest elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacji.

Studia dla dojrzałych ludzi, którzy mają wrażliwość pozwalającą na robienie filmów. Zakładamy, że nasi studenci będą posiadali podstawową wiedzę teoretyczną i będą świadomi własnych braków warsztatowych. Efektem końcowym jest film dyplomowy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


Analizy filmów- 
Wszechstronne analizy filmów służące budowaniu świadomości twórczej i inspiracji u studentów.

Praktyczne ćwiczenia filmowe z kamerą - Zajęcia pozwalające na zrozumienie zasad języka filmu i wypracowanie własnego sposobu komunikacji z widzem. Praca na planie, plastyka obrazu i jego wpływ na dramaturgię. Od prostych ćwiczeń po etiudy filmowe - studenci wykonują samodzielne etiudy filmowe, które stanowią podstawę do zaliczenia roku (I i II semestru nauki). 

Dramaturgia filmowa - Scenariopisarstwo. Tworzenie i rozwój projektu filmowego.
Dźwięk w filmie - Muzyka w ścieżce dźwiękowej filmu.
Montaż filmowy -Wpływ montażu na efekt końcowy.

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: REŻYSERIA PODYPLOMOWA
Dostępne tryby studiów: zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (na przełomie września i października. Kandydaci zostani poinformowani o terminie telefonicznie)

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 30 czerwca 2017.

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

- pracę artystyczną w formie elektronicznej (najlepiej na płycie)

Prace artystyczne kandydaci prezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

- Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron).
- Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk.
- Fotografie.
- Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata).

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Wpisowe – 800 PLN.
Czesne płatne w 16 miesięcznych ratach równych 800 PLN każda.

Czesne płatne od października 2017 r. [1 rok, I semestr studiów] do stycznia 2017 r. [2 rok, III semestr studiów] 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback